SIDOLUX PROFESSIONAL NA SILNÉ NEČISTOTY – DVOUFÁZOVÝ

Sidolux Professional je určen na odstraňování silných a úporných nečistot, včetně specifických – mastnoty, lepidel od nálepek, stop od propisek a čár od fixů. Dále je určen na čištění okenních rámů, zahradního nábytku, jízdních kol, alu kol a jiných odolných omyvatelných povrchů.Jedná se o moderní přípravek pro odstranění silných nečistot.

Modrá fáze: rozpouští nečistoty, dokonale čistí a zabraňuje vzniku šmouh.

Bílá fáze: ochraňuje a čištěný povrch a vytváří ochrannou vrstvu, která zabraňuje rychlému opětovnému usazení nečištot.

Přípravek není určen na mytí a leštění oken a skla. Není vhodný na čištění povrchů z gumy.

Katalogové číslo: 5902986208003 Kategorie:

Popis produktu

 • Před použitím je prostředek nutné důkladně protřepat aby došlo k řádnému promíchání obou fází. Bez promíchání prostředek neaplikujte!Prostředek nechte několik vteřin působit aby došlo k řádnému rozpuštění nečistot a následně povrch otřete suchým hadříkem. V případě pochybností o stabilitě povrchu produkt vyzkoušejte na skrytém místě za účelem ověření.
 • VAROVÁNÍ
  H226 Hořlavá kapalina a páry.
  H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
  P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
  P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.Jedná se pouze o sdělení informativního charakteru. Přesné znění naleznete na zadní etiketě výrobku.
Kód Lakma ČR Kód celního sazebníku EAN KS EAN KRT Objem výrobku Záruční lhůta (dny) Karton (ks) Vrstva (ks) Vrstva (krt) Vrstva (počet)
01011908 3402909000 5902986208003 5902986208010 500ml 1080 10 150 15 4
Paleta (ks) Paleta (krt) Hmotnost výrobku (kg) Hmotnost kartonu (kg) Hmotnost Palety (kg) Rozměr kartonu – délka (m) Rozměr kartonu – hloubka (m) Rozměr kartonu – výška (m) Výrobek kus – délka (cm) Výrobek     kus – hloubka (cm) Výrobek kus – výška (cm)
600 60 0,56 5,55 333,00 0,275 0,21 0,255 9,5 5,2 25