SIDOLUX PROFESSIONAL HYGIENICKÁ ČISTOTA PRO DOMY A AUTOMOBILY s alkoholem

Sidolux Professional Hygienická čistota je prostředek určený k očistě veškerých ploch, kterých se dotýkáme. Vhodný je zejména na displeje mobilních telefonů, tabletů, klávesnice počítačů, různých dotykových ovládacích panelů, infotaimentů v automobilech, volantů, řadících pák, klik apod. Prostředek se snadno používá, nezanechává šmouhy, nepoškozuje povrchy a zanechává velmi příjemnou vůni po použití..

Katalogové číslo: 5902986208041-1 Kategorie:

Popis produktu

Aplikujte na čištěný povrch ze vzdálenosti cca 20cm, případně prostředkem zvlhčete mikrovláknovou utěrku a rozetřete na povrch. Po aplikaci povrch případně povrch vyleštěte suchou mikrovláknovou utěrkou.

VAROVÁNÍ
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Jedná se pouze o sdělení informativního charakteru. Přesné znění naleznete na zadní etiketě výrobku.

Kód Lakma ČR Kód celního sazebníku EAN KS EAN KRT Objem výrobku Záruční lhůta (dny) Karton (ks) Vrstva (ks) Vrstva (krt) Vrstva (počet)
01011910 3402909000 5902986231155 500ml 1080 10 150 15 4
Paleta (ks) Paleta (krt) Hmotnost výrobku (kg) Hmotnost kartonu (kg) Hmotnost Palety (kg) Rozměr kartonu – délka (m) Rozměr kartonu – hloubka (m) Rozměr kartonu – výška (m) Výrobek kus – délka (cm) Výrobek     kus – hloubka (cm) Výrobek kus – výška (cm)
600 60 0,56 5,55 333,00 0,275 0,21 0,255 9,5 5,2 25