SIDOLUX PREMIUM DISHWASHING Carambola & Lime

Prostředek na ruční mytí nádobí v praktickém designovém balení je ideálním pomocníkem do každé kuchyně. Obsahuje vysoké procento aktivních látek, které si poradí hravě s mastnotou a nečistotami. Snadno odstraňuje tuk a zaschlé zbytky jídla. Nádobí zůstává čisté a lesklé.

Katalogové číslo: 5902986210488 Kategorie:

Popis produktu

VAROVÁNÍ
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s platnými právními předpisy o nebezpečných odpadech, obalech nebo odpadech v obalech.

Jedná se pouze o sdělení informativního charakteru. Přesné znění naleznete na zadní etiketě výrobku.

Kód Lakma ČR Kód celního sazebníku EAN KS EAN KRT Objem výrobku Záruční lhůta (dny) Karton (ks) Vrstva (ks) Vrstva (krt) Vrstva (počet)
01015004 5902986210488 5902986210495 500ml 1080 10 140 14 5
Paleta (ks) Paleta (krt) Hmotnost výrobku (kg) Hmotnost kartonu (kg) Hmotnost Palety (kg) Rozměr kartonu – délka (m) Rozměr kartonu – hloubka (m) Rozměr kartonu – výška (m) Výrobek kus – délka (cm) Výrobek     kus – hloubka (cm) Výrobek kus – výška (cm)
700 70 0,56 5,55 333,00 10 6 17

Additional Information

Objem Balení